વંદે માતરમ્ ફાઉન્ડેશન દ્વારા શાહપુર માં જનસંપર્ક અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું

શાહપુર વિસ્તાર માં વંદે માતરમ્ ફાઉન્ડેશન દ્વારા વિવિધ સમાજ લક્ષી પ્રવૃતિઓ ના ભાગ રૂપે જનસંપર્ક અભિયાન શરૂ કરવા માં આવ્યું છે.સંસ્થા ના પ્રમુખ કનુ મિસ્ત્રી ના જણાવ્યા અનુસાર આ જનસંપર્ક અભિયાન ને વિસ્તાર માંથી આવકાર મળ્યો છે.

શાહપુર વિસ્તાર માં વિવિધ સમાજલક્ષી પ્રવૃતિઓ ના અભિયાન માં જોડાવા વિસ્તાર ના યુવાનો ને અપીલ છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *