આજ રોજ દુઘેશ્વર નગર માં શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર નિર્માણ નિઘી સર્મપણ અભિયાન અંતર્ગત મારવાડી ની ચાલી માં ઘરે ઘરે નિઘી સમર્પણ નું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું

Share this:

News