વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ દ્વારા વિડીયો કોંફરન્સિંગના માધ્યમથી ભારતમાં દુનિયાનો સહુથી મોટો રસીકરણ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે જે દર્શાવે છે કે આપણી આરોગ્ય વ્યવસ્થા દુનિયામાં અન્ય કોઈથી પણ ઓછી આંકી શકાય તેમ નથી.

વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ દ્વારા વિડીયો કોંફરન્સિંગના માધ્યમથી ભારતમાં દુનિયાનો સહુથી મોટો રસીકરણ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે જે દર્શાવે છે કે આપણી આરોગ્ય વ્યવસ્થા દુનિયામાં અન્ય કોઈથી પણ ઓછી આંકી શકાય તેમ નથી.

Share this:

આ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે વડગામ તાલુકાના નાંદોત્રા ખાતે આવેલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે કોરોના વિરોધી રસીના રસીકરણની શરૂઆતનાં કેટલાંક દ્રશ્યો.

વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ દ્વારા વિડીયો કોંફરન્સિંગના માધ્યમથી ભારતમાં દુનિયાનો સહુથી મોટો રસીકરણ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે જે દર્શાવે છે કે આપણી આરોગ્ય વ્યવસ્થા દુનિયામાં અન્ય કોઈથી પણ ઓછી આંકી શકાય તેમ નથી.
News