ઓખા અને બેટ દ્વારકા વચ્ચે બંધાતા દેશના સૌથી લાંબા કેબલ સ્ટેઇડ સિગ્નેચર બ્રિજના કામનું નિરીક્ષણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી પૂનમબેન માડમ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Share this:

Uncategorized