પોલીસ અશ્વ તાલીમ શાળા, મેઘાણીનગર ખાતે પોલીસ હોર્સ રાઇડિંગ ક્લબ અમદાવાદ શહેરનું ઉદ્ધાટન

Share this:

Uncategorized