પાટણ ખાતે નવ નિર્મિત રેડક્રોસ ભવન તથા બ્લડ બેંકનું ઉદ્ઘાટન

Share this:

ઈન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી દ્વારા પાટણ ખાતે નવ નિર્મિત રેડક્રોસ ભવન તથા બ્લડ બેંકનું ઉદ્ઘાટન નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નિતીનભાઈ પટેલના વરદ્ હસ્તે કરવામાં આવ્યું…

Uncategorized