વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ગાંધીનગર લોકસભાના 200 કુંભાર પરિવારને “કુંભાર સશક્તિકરણ યોજના” અંતર્ગત વિદ્યુત સંચાલિત ચાકનું વિતરણ કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ

Share this:

Uncategorized