શાહપુર વિસ્તાર માં મ્યુ.પ્રશ્નો અંગે જનસપર્ક રાઉન્ડ

શાહપુર વિસ્તાર ના શક્તિ નગર, પાંચ ચાલી, શંકરપુરા વિસ્તાર માં વંદે માતરમ ફાઉન્ડેશન ના અધ્યક્ષ અને શાહપુર વોર્ડ ભાજપના પૂર્વ કનુ મિસ્ત્રી દ્વારા મ્યું પ્રશ્નો અંગે જનસંપર્ક યોજાયો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *