વંદે માતરમ ફાઉન્ડેશન દ્વારા જન સંપર્ક.

Share this:

વંદે માતરમ ફાઉન્ડેશન ના અધ્યક્ષ કનુ મિસ્ત્રી દ્વારા આજરોજ તારીખ 2/8/2020 ના સવારે શાહપુર વોર્ડ ના મેહદીકુવા ચાર રસ્તા વિસ્તારમાં મ્યુ.પ્રશ્નો અને ગુજરાત સરકાર ની વિવિધ યોજનાઓ નો લાભ નાગરિકો ને મળે જન સંપર્ક યોજાયો હતો. વિસ્તાર ના યુવાનો અને આગેવાનો ને આ સમાજલક્ષી પ્રવુતિ માં જોડાવા વિનંતી કરવા માં આવે છે

Uncategorized