ગુજરાતપ્રદેશ ભાજપ દ્વારા પ્રદેશ #અધ્યક્ષશ્રીCRપાટીલ #માર્ગદર્શનથી આ #યોજના... Read More

ઈન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી દ્વારા પાટણ ખાતે નવ નિર્મિત રેડક્રોસ ભવન તથા બ્લડ બેંકનું ઉદ્ઘાટન

ઈન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી દ્વારા પાટણ ખાતે નવ નિર્મિત રેડક્રોસ ઈન્ડિયન રેડ... Read More